667871236

Regulamin szkoleń KKC

1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

  1. KKC – Kamila Kozioł Coaching z siedzibą 44-102 Gliwice, ul. Podlesie 25.  Numer REGON: 243699061, NIP: 6312509113 – dostawca produktów i/lub usług wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone formularzem.
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi wskazane w Formularzu zgłoszeniowym
  3. Umowa – zaakceptowany i podpisany przez klienta formularz zgłoszeniowy wraz z niniejszym regulaminem.
  4. Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny KKC oraz Klienta, będący integralną częścią Formularza zgłoszeniowego.
  5. Formularz – formularz dostępny na stronie KKC umożliwiający zarejestrowanie się przez Klienta na dostępne Wydarzenie
  6. Wydarzenie – wydarzenie wskazane w wypełnionym formularzu.
  7. Grupa klientów – więcej niż jeden klient zgłoszony bądź na podstawie skierowania na szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź poprzez oświadczenie złożone KKC, iż wskazane osoby stanowią grupę Klientów w rozumieniu niniejszego regulaminu.

2. OŚWIADCZENIA

1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Formularzem oraz Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie zaakceptowane dokumenty stanowią Umowę pomiędzy Klientem a KKC.

2. Klient obowiązuje się zapłacić KKC za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym w Formularzu.

3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w Formularzu.

4. Akceptacja Formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook KKCc, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.

5. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu. Wszelką odpowiedzialność za brak zgody i uczestnictwo osoby trzeciej w szkoleniu ponosi Klient. 

3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania KKC na adres podany w pkt. 1 a) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@kamilakoziolcoaching.pl o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.

3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, KKC niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy KKC zwróci klientowi wpłaconą kwotę pomniejszoną o 2% wartości w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia po odjęciu.

5. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu, chociażby KKC organizowało nowe Wydarzenie. KKC nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

4. ANULOWANIE ORAZ ZMIANY USŁUG PRZEZ KKC

1. KKC może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez KKC oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącej, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie 30 dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Wydarzeniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).

3. KKC zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Formularzu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.

4. KKC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez KKC lub wskutek działania siły wyższej.

5. PRZENIESIENIE PRAWA

1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Wydarzenia na wskazaną osobę możliwe jest najpóźniej na 3 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia.

2. Przeniesienie prawa do skorzystania z zakupionego Wydarzenia, wymaga poinformowania KKC za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@kamilakoziolcoaching.pl

3. KKC zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli KKC i nie wymaga uzasadnienia.

6. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW I/LUB USŁUG

1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Formularzu upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług wskazanych podczas składania zamówienia.

2. KKC nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością KKC. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.

2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną KKC osobom trzecim.

3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.

5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez KKC formuły, czy scenariuszy.

8. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW

KKC zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz przebywanie na nim, bez uprawnienia Uczestnika do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, osobom:

1. Niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości.

2. Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

3. Zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku szkolenia i jego uczestników.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. KKC jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez KKC zbierane są w celu realizacji Umowy
  3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu lub poprzez kontakt z KKC pod adresem e-mail kontakt@kamilakoziolcoaching.pl

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.

2. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. KKC nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów KKC.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkoleń, zastosowanie mają w pierwszej kolejności regulamin dostępny na stronie Regulamin Sklepua następnie właściwe przepisy prawa.